FAQ - Veelgestelde vragen

Lid worden en mee doen

Hoe word ik lid?
U kunt u bij een van de contactpersonen aanmelden. U krijgt dan een deelnameformulier toegestuurd. Na ondertekening en retourzending van dat formulier bent u lid tot wederopzegging.

Hoe moet ik de benodigde gegevens aanleveren?
De eerste keer dat u gegevens aan gaat leveren, komt er een contactpersoon bij u langs om samen met u de gegevens in te vullen. Een contactpersoon komt eens per drie jaar bij u langs voor gegevens (indien u dat op prijs stelt). In de tussenliggende jaren dient u zelfstandig gegevens aan te leveren. Daarvoor is een gebruikersvriendelijke spreadsheet beschikbaar, en uiteraard kunt u met vragen altijd even contact opnemen.

Kost het mij veel werk om de gegevens aan te leveren?
De hoeveelheid werk die het kost om de gegevens aan te leveren verschilt sterk per gemeente. Uiteraard speelt de grootte van de gemeente daarbij een rol. Maar ook de wijze waarop de benodigde gegevens zijn geadministreerd is van belang. De gegevens kunnen soms in enkele uren verkregen worden, bijvoorbeeld als de hoeveelheden groenelementen allemaal in een systeem zijn opgeslagen, en de kosten eenvoudig van bestekken kunnen worden afgeleid. Wanneer de gegevens uit verschillende systemen verkregen moeten worden, en er diverse rekenslagen gemaakt moeten worden, kan het soms enkele dagen in beslag nemen.

Hoe vaak moet ik gegevens aanleveren?
Bij voorkeur krijgen we ieder jaar nieuwe gegevens van de actief deelnemende gemeenten. Echter, omdat er van jaar op jaar niet altijd grote verschillen optreden in de hoeveelheden en de kosten van het groen, bestaat er de mogelijkheid om de gegevens twee keer te indexeren. De gegevens voor boekjaar 2005 kunnen zodoende nog voor boekjaar 2007 worden gebruikt, en er worden dan eens per 3 jaar nieuwe gegevens aangeleverd. Zijn de gegevens ouder, dan worden ze niet meer voor de algemene rapportage gebruikt, en ontvangt de gemeente geen individuele rapportage. Wanneer er grote veranderingen in het groen en het beheer zijn opgetreden, ontvangen we ook graag nieuwe gegevens, bijvoorbeeld na bezuinigingen, grote omvormingen of gemeentelijke herindelingen.
Gegevens gebruiken

Wat voor gegevens levert de Benchmark me op?
Het hart van de rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De hoeveelheid openbaar groen per inwoner
 • De gemiddelde kosten van het openbaar groen per oppervlakte en per inwoner
 • De verdeling in kosten en oppervlakte per beheercategorie
 • Vergelijkingen van gemeenten op basis van grootteklasse (aantal inwoners), overwegende bodemsoort en stedelijkheidsklasse
 • De beheerkosten en oppervlakte per subcategorie voor een beperkt aantal beheercategorieĆ«n (struikbeplantingen, gazon, perken).

De gegevens worden steeds voor alle deelnemende gemeenten en voor specifieke groepen deelnemende gemeenten weergegeven. Specifieke gemeenten zijn bijvoorbeeld gemeenten met een bepaald inwonertal of met een bepaalde bodemsoort.
Daarnaast bevat de rapportage enkele aanvullende analyses, zoals bijvoorbeeld het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de rapportage over boekjaar 2005.

Waarvoor kan ik de gegevens gebruiken?
De gegevens van de BGG kunnen op verschillende manieren gebruikt worden:

 • De BGG kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het maken van begrotingen en voorcalculaties.
 • De BGG geeft aan of binnen de gemeente sterke afwijkingen in kosten zijn ten opzichte van soortgelijke gemeenten.
 • De kengetallen uit de BGG kunnen een beslisfactor bij omvorming zijn.
 • De gegevens uit de BGG kunnen een ondersteunende rol spelen bij het maken van beleidsbeslissingen.
 • De gegevens van de BGG kunnen inzicht geven aan het College van B en W en de Raad. Aan de bestuurders kan duidelijk gemaakt worden hoe en waar kosten worden gemaakt, wat de prestaties zijn en wat het benodigde budget is.
 • De BGG biedt een mogelijkheid om eigen cijfers te vergelijken met soortgelijke cijfers van andere gemeenten. Door onderlinge contacten (met BGG als intermediair) kunnen de beheerafdeling en het beleid tot nieuwe inzichten komen.

Hoe vergelijk ik mijn gemeente met andere gemeenten?
U ontvangt als lid een algemene rapportage, waarin kengetallen worden weergegeven. Die kengetallen worden weergegeven voor alle deelnemende gemeenten en voor specifieke groepen gemeenten. Bijvoorbeeld gemeenten op kleigrond of zandgrond, of gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.
U ontvangt tevens een individuele rapportage voor uw gemeente. Hierin staan de kengetallen van uw gemeente, maar ook het gemiddelde van alle gemeenten en van de groepen vergelijkbare gemeenten. Ten slotte kunt u een bijeenkomst (laten) organiseren met enkele gemeenten, waarin de resultaten met elkaar besproken worden.

Voor wie zijn mijn gegevens zichtbaar?
De gegevens die u aanlevert worden verwerkt tot algemene kengetallen. Deze zijn niet tot uw gemeente te herleiden. Alleen uw gemeente krijgt door middel van de individuele rapportage de kengetallen van uw gemeente onder ogen.


 

  Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990